آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

میوۀ بهشتی تعبیر

بهشت – میوۀ بهشتی

میوۀ بهشتی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی «رضوان» مقداری از میوه‌های بهشتی به تو می‌دهد، تعبیرش این است که به زودی از دنیا خواهی رفت.اگر کسی از میوه‌های بهشت به کسی بدهد، یـعـنـی آن شخص از علم او بهره‌مند می‌شود.اگر ببینی از میوه‌های…
متن دوم