آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

میوه باغ

باغ – میوه باغ

میوه باغ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل هر میوه‌ای باشد و در خواب ببینی که در باغ از آن خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال جمع می‌کنی، ولی اگر فصل آن نباشد، تعبیرش برعکس است یعنی مال و اموال تو تلف…
متن دوم