آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مگس تعبیر

مگس

مگس تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مگس، انسان فرومایه و پست است،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش انسان پست می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مگس‌ها بروی تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که از شخص پست و فرومایه مال و اموال به دست…
متن دوم