آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مو تعبیر

مو

مو تعبیرهای مربوط به "مو" فقط این قسمت را شامل نمی‌شود و می‌توانی تعبیرهایی مثل ریش و سبیل و... را که در قسمت موضوعات مرتبط کنار صفحه آمده است را نیز مطالعه کنی. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوابموی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای…
متن دوم