آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

موی گردن

گردن – موی گردن

موی گردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی، ولی اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی…
متن دوم