آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مویز تعبیر

مویز

مویز تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مویز، مال و نعمت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب مویز می‌گیری، یـعـنـی مال حلال به دست می‌آوری. اگر عالم هستی و در خواب ببینی که آب مویز را می‌خوری، یـعـنـی عمل تو بیشتر می‌شود، یا اگر بازرگان باشی…
متن دوم