آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

موم تعبیر

موم

موم تعبیرگری می‌گوید: تعبیر موم زرد رنگ بیماری می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی تعبیر سایر مومها به هر رنگی که باشند مال و نعمت است،‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌اما اگر سفید هستند تعبیرشان بهتر می‌باشد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس خودت یا لباس اهل و نزدیکان…
متن دوم