آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مه تعبیر

مه

مه ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی "مه" همه جا را فرا گرفته است، تعبیرش گمراهی در دین و ایمان می‌باشد. اگر ببینی هوا روشن بوده ولی ناگهان مه شد، تعبیرش مرگ ناگهانی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی "مه" همه جا را فرا گرفته، ولی بعد هوا…
متن دوم