آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مهمانی تعبیر

مهمانی

مهمانی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مهمان کردن، جمع شدن برای چیزی می‌باشد.اگر در خواب ببینی گروهی را مهمان کرده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کاری می‌شوی که به خاطر آن نمی‌توانی به کارهای دیگر رسیدگی کنی.اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی…
متن دوم