آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

منی تعبیر

منی

منی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب منی، مال و اموال بادوام و باثبات می‌باشد.اگر در خواب ببینی از «آلت مردانه»تو منی بیرون آمده است، تعبیرش این است که مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد، در جائی دیگر نیز می‌گوید: تعبیرش این است که به…
متن دوم