آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

منقار پرنده تعبیر

منقار پرنده

منقار پرنده تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها منقار داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال کسب می‌کنی.اگر ببینی منقار پرنده‌ای داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم