آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

منع از بهشت

بهشت -منع از بهشت

منع از بهشت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بهشت اقامت کرده‌ای، ولی نگذاشتند در آنجا بمانی، تعبیرش این است که به فساد و گناه تمایل داری.اگر ببینی درِ بهشت به روی تو بسته شده است، یـعـنـی پدر و مادرت از تو ناراضی هستند.اگر ببینی در…
متن دوم