آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

منشورنامه تعبیر

منشورنامه (حکم و فرمان کتبی)

منشورنامه (حکم و فرمان کتبی) تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاه»، یا عالم و یا مرد صالح و درستکاری به تو منشور و حکم و فرمان کتبی داده است و در آن مطالبی نوشته است، تعبیرش سعادت دنیا و آخرت تو می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر مطالب بدی نوشته…
متن دوم