آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مناره

مناره

مناره تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مناره، مردی است که مردم را به راه راست دعوت می‌کند،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش «پادشاه» یا مردی بزرگ می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، تعبیرش این است که…
متن دوم