آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ملخ تعبیر

ملخ

ملخ تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب ملخ زنده، مال و اموال است و تعبیر ملخ پخته، پول می‌باشد.اگر در خواب ببینی در جائی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم