آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مقنعه تعبیر

مقنعه

مقنعه تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مقعنه برای زن شوهر و برای مرد، زن می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خوابش هر نوع مقنعه‌ای ببیند، تعبیرش به شوهر او مربوط می‌شود، ولی اگر شوهر نداشته باشد، یـعـنـی او را شوهر می‌دهند.جابر مغربی…
متن دوم