آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مقدار دینار تعبیر

دینار – مقدار دینار

مقدار دینار ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی…
متن دوم