آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مغرب تعبیر

مغرب

مغرب تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مغرب، چندان خوب نمی‌باشد زیرا محل غروب آفتاب است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از مغرب باد آهسته‌ای می‌وزد، یـعـنـی مال و نعمت مردم آنجا زیاد می‌شود، ولی اگر ببینی باد سختی می‌وزد تعبیرش خیر نمی‌باشد (دفع…
متن دوم