آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معده تعیر

معده

معده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی معدۀ تو قوی و سالم است، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری، ولی اگر بر خلاف این ببینی، تعبیرش این است که عمر تو کوتاه خواهد بود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی معدۀ تو خوب و سالم…
متن دوم