آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مسیحی تعبیر

مسیحی

مسیحی امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با مسیحیان ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که دوست و طرفدار آن‌ها می‌شوی و اعتقادت به دین اسلام ضعیف خواهد بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مسیحی شده‌ای، دچار گمراهی و ضلالت شده و بر…
متن دوم