آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مستمر برای تعلیم مانیه تیسم تقاضای کمک می‌کند

مستمر برای تعلیم مانیه تیسم تقاضای کمک می‌کند

مستمر برای تعلیم و تدریس مانیه تیسم تقاضای کمک می‌کند. مسمر در مقدمه کتاب کشف «مانیه تیسم  یوانی» می نویسد خیلی مایلم که دولت بیمارستانی را در اختیار من بگذارد که من بتوانم با شرکت یک دسته از پزشکان فرانسوی بیماران را بر طبق روشی که کشف…
متن دوم