آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مسافرت تعبیر

مسافرت

مسافرت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مکانی که به آن سفر کرده‌ای بهتر از مکان قبلی تو می‌باشد، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر بدتر باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سفر کردی ولی…
متن دوم