آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مزۀ شیرین تعبیر

مزۀ شیرین

مزۀ شیرین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شیرینی‌ها، شادی و خوشحالی، و همچنین رزق و روزی حلال می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی خوردنی شیرین می‌خوری، تعبیرش شادی و نشاط می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «لقمه»شیرین در…
متن دوم