آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مزدور تعبیر

کارگر (مزدور)

کارگر (مزدور) منظور از کارگر یا مزدور کسی است که در مقابل دریافت پول کار می‌کند. (تعبیرهایی که در اینجا خواهیم گفت بدون استفاده از روش تعبیر کامل نخواهد بود و شاید خواندن آنها دردسرساز شود!).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کارگرانی…
متن دوم