آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مرکب تعبیر

مرکب

مرکب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرکب، کسب معاش و مایحتاج زندگانی و رسیدن به خواسته و هدف می‌باشد.اگر در خواب ببینی از کسی مرکب گرفته‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو افزایش پیدا می‌کند .اگر ببینی مرکب ریخته یا آن را از دست داده‌ای،…
متن دوم