آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مرهم

مرهم

مرهم منظور از مرهم چیزی است که بروی زخم قرار می‌دهند تا بهبود پیدا کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی زخم مرهم قرار داده‌ای، تعبیرش صلاح دین تو می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی دمل دارو و مرهم می‌گذاری و لباس را از…
متن دوم