آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مرغ خانگی تعبیر

مرغ خانگی

مرغ خانگی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.ابراهیم…
متن دوم