آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مرزنگوش تعبیر

مرزنگوش

مرزنگوش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرزنگوش را می‌بوئی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی که عالم و دانا خواهد شد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گیاهان خوشبوئی مثل مرزنگوش و سوسنبر و... می‌فروشی، یـعـنـی در انجام…
متن دوم