آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مرد شدن زن تعبیر

مرد شدن زن

مرد شدن زن اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند لباس مردانه پوشیده است، یـعـنـی خیر و منفعت به دست می‌آورد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن عفیف و پاکدامنی در خواب ببیند که مرد شده است و لباس آن‌ها را پوشیده است، تعبیرش خیر و…
متن دوم