آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مرده و لباس تعبیر

مرده و لباس

مرده و لباس ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، یـعـنـی باایمان از دنیا رفته است.اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های سفید پوشیده است، یـعـنـی آخرتش خوب و نیک است،‌‌‌‌‌…
متن دوم