آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مرده و زدن

مرده و زدن

مرده و زدن اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی مرده، تو را می‌زند، یـعـنـی از مسافرت سود و منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری. اگر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی که او را می‌زنی و او هم از کتک خوردن راضی…
متن دوم