آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مردن نزدیکان تعبیر

مردن نزدیکان

مردن نزدیکان ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرزندت مرده است، تعبیرش این است که ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از شر دشمن ایمن خواهی شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یـعـنـی…
متن دوم