آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مردارسنگ تعبیر

مردارسنگ

مردارسنگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مردار سنگ، بیماری سختی می‌باشد که احتمال مرگ در آن وجود دارد (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مردار سنگ عبارتند از: 1- بیماری 2- غم و اندوه 3- غربت و شکنجه. مردارسنگ
متن دوم