آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مرجان

مرجان

مرجان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرجان، زن یا فرزند می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش فرزند می‌باشد، ولی اگر همراه جواهرهای دیگر ببینی تعبیرش مال و اموال است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرجان داری، تعبیرش این است که با زنی…
متن دوم