آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مربای گل تعبیر

مربای گل

مربای گل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مربای گل خوردی، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای مال و اموال و غنیمت به دست می‌آوری . مربای گل
متن دوم