آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مدفوع کردن تعبیر

مدفوع کردن

مدفوع کردن جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع کردن انسان، جدا شدن مال و اموال می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در رختخواب خودت…
متن دوم