آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

محمل تعبیر

محمل

محمل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر…
متن دوم