آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

محل شمع تعبیر

شمع – محل شمع

محل شمع ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانه تو با نور شمع روشن شده است، تعبیرش این است که در آن سال نعمت تو افزایش می‌یابد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یعنی زن تو انسان سازگاری خواهد بود .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در…
متن دوم