آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

محراب تعبیر

محراب

محراب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در محراب نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی صالح و درستکار می‌شوی .اگر ببینی در محراب نشسته‌ای، یـعـنـی در انجام نماز سستی و کاهلی خواهی کرد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی محراب را تعمیر…
متن دوم