آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماه تعبیر

ماه

تعبیر کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب ماه، مادر می‌باشد،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش «وزیر» یا«پادشاه» می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال(ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش وزیر است، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرش این است که پادشاه یا وزیر صاحب…
متن دوم