آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماهی خواره تعبیر

ماهی خواره

ماهی خواره ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ماهی‌خواره، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش غم و اندوه است .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماهی‌خواره داری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.اگر ببینی ماهی‌خواره از دست تو…
متن دوم