آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مامیران تعبیر

مامیران

مامیران ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیدن یا خوردن مامیران، بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی برای چشم‌درد به آن‌ها مامیران مالیده‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به تو ثواب می‌رسد. مامیران
متن دوم