آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مامور و پاسبان شب تعبیر

مامور و پاسبان شب

مامور و پاسبان شب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با پاسبان‌های شب که افراد درستکاری هستند گشت می‌زنی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر بدکار و مفسد بودند تعبیرش ضرر و زیان است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس…
متن دوم