آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماش تعبیر

ماش

ماش جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن ماش غم و اندوه می‌باشد و فرقی بین تر و خشک یا خام و پخته آن وجود ندارد، ولی اگر چیزی نخورده‌ای، هیچ غم و اندوهی نیز وجود ندارد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماش پخته می‌خوری، تعبیرش این است…
متن دوم