آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماست

ماست

ماست حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماست، مال و اموالی است که از مسافرت به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ماست ترش، غم و اندوه می‌باشد، ولی تعبیر ماست شیرین، سود و منفعت است، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی ماست…
متن دوم