آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مازو تعبیر

مازو

مازو ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب مازو، بیماری می‌باشد.تعبیر خواب مازوی سبز و سیاه، غم و اندوه است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت مازو جمع می‌کنی، تعبیرش این است که با سختی و مشقت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی…
متن دوم