آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مار رنگی در خواب دیدن

مار – رنگ مار

رنگ مار ● مار سبز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار می‌باشد. ● مار زرد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مار زرد ببینی، یـعـنـی دشمن تو زرد چهره و شبیه آدم‌های مریض…
متن دوم