آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مار تعبیر

مار – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.اگر ببینی ماری مرده است، یـعـنـی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود .تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو مار وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد…

مار

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد. اگر ببینی در خانه مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه است. تعبیر کلی
متن دوم