آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مارچوبه تعبیر

مارچوبه

مارچوبه ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل مارچوبه باشد و در خواب ببینی که از زمین مارچوبه برداشت می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.اگر در خواب ببینی مارچوبۀ خام می‌خوری، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری). مارچوبه
متن دوم