آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مارمولک تعبیر

متن دوم